Zboží objednané do 12:00 hod, bude dodáno do 2 pracovních dnů.

Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Tomáš Kaniok se sídlem Bystřice 1028 , PSČ: 73995, identifikační číslo04392442, zapsaný v živnostenském rejstříku č.j.2384/15/Žú/Tva/3 (dále jen „prodávající“);provozovna: Gastro Třinec, Jablunkovská 705,73961 Třinec, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.eshop.gastro-trinec.cz

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.eshop.gastro-trinec.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.eshop.gastro-trinec.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.


Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

II.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Vyobrazení zboží ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativní a skutečné parametry a vzhled se mohou lišit.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o kupujícím, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  (dále společně jen jako „objednávka“).


Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ZADAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, tedy prodávající není povinen je ověřovat. Kupující obdrží po provedení objednávky prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) automatické potvrzení o zaznamenání objednávky v systému prodávajícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající po provedení kontroly objednávky doručí kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty zaslané na elektronickou adresu kupujícího oznámení o přijetí (akceptaci) objednávky, přičemž doručením tohoto oznámení vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tedy tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


III.

UŽIVATELSKÝ ÚČET


Kupující se registruje na webové stránce, přes kterou přistupuje do svého uživatelského roz-hraní. Ze svého uživatelského rozhraní kupující provádí objednávání zboží (dále jen „uživa-telský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), poruší podmínky pro používání uživatelského účtu a/nebo pro používání webového rozhraní.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nut-nou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti (platební kartou) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • v hotovosti při osobním odběru v místě provozovny
 • předem bankovním převodem
 • kartou online

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě stanovené dohodou stran počítanou od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající může u vybraného zboží požadovat částečnou úhradu předem, na základě zálohové faktury. Toto zboží bude vždy označeno. Jedná se zejména o velké spotřebiče a stroje.

Zboží je až do konečného zaplacení (včetně DPH) majetkem prodávajícího.

V.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob a termín doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dále je povinen zboží rozbalit a zkontrolovat před podpisem, že výrobek nejeví žádné mechanické poškození. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky a zboží byl neporušen resp. nepoškozen. V případě že přepravce odmítá počkat na kontrolu neporušené zásilky zákazník musí napsat do dodacího listu "převzato s výhradou" v tomto případě je možné výrobek nejpozději do 24 hod reklamovat. V případě reklamace nesmí kupující vyhazovat obal – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci. V případě reklamace nesmí kupující vyhazovat obal – je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc obvyklé.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Tomáš Kaniok, Jablunkovská 705, 73961 Třinec. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Podrobné reklamační podmínky jsou popsány níže v příloze 1. těchto smluvních podmínek.

VII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku oprávněn mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání ne-návratně smíseno s jiným zbožím,
 4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 5. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 7. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlou-vy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě, že nejde o výše uvedené případy kdy nelze zboží vrátit nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanove-ním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu provozovny Gastro Třinec, Jablunkovská 705,73961 Třinec nebo na e-mail obchod@gastro-trinec.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvydle tohoto článku těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží je kupující povinen prodávajícímu vrátit do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to rovněž i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, ne-poškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku těchto obchodních podmínek vrátí prodá-vající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Možnost odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nezakládá kupujícímu možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě, že využije svého práva na odstoupení od smlouvy je po-vinen prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. V případě, že to již není možné, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající a kupující, který je spotřebitelem, oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Spotřebitel tímto bere na vědomí, že vrácené zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku. Zásilka zaslána tímto způsobem nebude prodávajícím přijata.

VII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


Osobní údaje kupujícího, který je fyzickou osobou, jsou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou. Informační povinnost prodávajícího je plněna v rámci zásad ochrany osobních údajů.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou záruční podmínky a reklamační řád.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 28.7.2021.